Máte svojho rodinného mediátora?

Ako riešite konflikty vo vašej rodine?

Čo pre Vás znamená rodina? Slovo RODINA nemá náhradu, synonymum. Slová ako príbuzní, príbuzenstvo, rod, partneri, priatelia, skupina … nenahradia plne pojem RODINA.

rodinna-mediacia, mediator, spor, konflikt, dodka danovamediator, mediaciaAko rodinu definuje platný Zákon o rodine (č.35/2005 Z.z.) , vrátane poslednej novely platnej od 1. 1. 2016 a 1.7.2016 ?  Takto :

“Čl.1
Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

Čl.2 Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni.

Čl.3 Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ţeny a muţa. Spoločnosť uznáva, ţe pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností.

Čl.4 Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a moţností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom. “

rodinná mediacia,

Z môjho blogu už vieme,  čo je mediácia -aj kde sa vzala, aj pre koho je určená, ako prebieha, kde prebieha, aj kto je mediátor, aj čo mediátor nesmie, aj ako ho nájdem, aj či sa musím zúčastniť mediácie, aj čo je výsledkom mediácie, aj zopár príkladov využitia mediácie v praxi Vieme aj rozdiel medzi mediáciou a koučingom.

Je rodinná mediácia samostatné odvetvie, špecializácia mediácie s osobitnou právnou úpravou ? Rodinného mediátora hľadám inde ako mediátora?  Odpoveď je NIE – u nás na Slovensku v súčasnosti nie je zákonom určená špecializácia rodinnej mediácie.

Napríklad v Čechách platí zákon č. 202/2012 Sb. o mediaci, ktorý osobitne definuje mediáciu a rodinnú mediáciu – zákonodarca určuje osobitný status rodinnej mediácii v systéme mediácie celkom.

Z viac ako desaťročnej mediačnej praxe na Slovensku sa ukazuje požiadavka venovať osobitnú pozornosť rodinnej mediácii. Preto vznikla u nás Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ARMS) , ktorej som členom a zoznam všetkých jej členov podľa krajovi si môžete vyhľadať TU. Vieme, že všetci mediátori Slovenska (aktívni aj vyčiarknutí) sú zapísaní v Registri mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR.

V čom je špecifická rodinná mediácia ? Rodinná mediácia má obvykle viac strán sporu (je multilaterálna), nie iba 2 (bilaterálna). Účastníci rodinnej mediácie sa dlho a veľmi dobre poznajú, prevládajú viac emócié ako racio. Často sa v nej jedná o deti. Rodinný mediátor spolupracuje s rodinou dlhodobo,  nie jednorazovo. Rodinná mediácia ponúka citlivé riešenie konfliktov, s ktorými sa v každej rodine stretneme.

Rodinný mediátor v zahraničí je rodinou všeobecne akceptovaná dôveryhodná osoba, rovnako ako rodinný lekár alebo rodinný právnik. Svoje rodinné problémy a spory sa snažia riešiť vlastnými silami, ale keď to nejde – tak prvá cesta vedie k rodinnému mediátorovi, nie k právnikovi. Svoje rodinné problémy a spory neriešia so známymi či kolegami, u ktorých je diskrétnosť a objektívnosť často iba chvíľková. Je veľa príbehov, kedy práve priatelia, známi či kolegovia boli príčinov problémov, ktoré navonok “akože” pomáhali riešiť.

mediacia mediator

Rodinná mediácia patrí medzi najrozšírenejšie a jej podstatou je stabilizácia a náprava pomerov a vzťahov medzi rodičmi navzájom, medzi rodičmi a deťmi, medzi deťmi navzájom, medzi partnermi, medzi ostatnými príbuznými.

Rodinná mediácia sa zaoberá riešením sporov a konfliktov vznikajúcich zo spoločného nažívania členov rodiny alebo zo vzájomných vzťahov členov rodiny, príslušníkov atd. V rodinnej mediácii sú stranami sporu rodinní príslušníci.

Rodinná mediácia sa zameriava na riešenie sporov :

  • počas trvania manželstva,
  • v predrozvodovej fáze,
  • v porozvodovej fáze (vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – majetkové a finančné), výška vyživovacej povinnosti na dieťa/deti, zverenie reception-psychologist-man-speaking-problems-family-51682844dieťaťa/detí do opatery jednej zo zúčastnených strán a následné formy výchovy, striedavú starostlivosť o dieťa/deti, kontakt dieťaťa/detí so stranami sporu a ich príbuznými po rozvode),
  • v otázkach spolubývania,
  • ktoré súvisia s dedením (dedičské spory),
  • medzi súrodencami navzájom,
  • medzigeneračných.

Rodina pochádza zo spojenia muža a ženy, to znamená z kolízie dvoch svetov. Muž a žena sú spolu hlavne z dôvodu ich rozdielnosti – očakávať preto jednotnosť vo všetkom je nemožné.  Štúdie ukazujú, že deti vychovávané v úplných rodinách dosahujú lepšie výsledky v každej oblasti života.

Pre modernú spoločnosť našej doby sú typické tieto trendy v rodinnej oblasti : odkladať manželstvo a deti na neskôr, zakladať rodinu neformálne,  častá rozvodovosť, pokles ochoty ľudí po rozvode vstupovať do ďalšieho zväzku a mať ďalšie deti, obmedzovať počet detí v rodine, prípadne nemať deti vôbec, predlžovanie doby, po ktorú deti a rodičia žijú spolu.  Tieto trendy ukazujú na silne presadzujúce sa individuálne záujmy nad záujmami rodinnými. To neznamená, že rodinných problémov a sporov je alebo bude menej – práve naopak. Naučme sa ich zvládať sami , alebo s pomocou profesionála – mediátora.

Súhlasím s názorom, že vo svete neexistuje úspech, ktorý by mohol kompenzovať neúspech v rodine.

mediacia-mediator, dodkadanova

Klik na obrázok!

Mediácia hľadá riešenie, nie vinníka !

Ak chcete mať poruke základné informácie o mediácii, tu je moja e-knižka ZDARMA. Nazvala som ju “Na kávičke s Mediáciou alebo top 7 otázok pre Mediáciu” . Pozvala som Mediáciu na kávičku, aby nám zodpovedala na 7 najčastejších otázok o nej… pridáte sa ku kávičke s Mediáciou ?

 

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

Klik na obrázok!

“Je nemožné žiť bez konfliktov, je rozumné naučiť sa ich zvládať.” To je hlavná myšlienka mojej knihy s názvom “KĽÚČ OD KONFLIKTU“ . Človek dneška lieta do vesmíru, zvláda medzihviezdne priestory – mal by dokázať zvládnuť aj malý priestor medzi ním a tým druhým človekom. A hoci sme v škole tému zvládania konfliktov nepreberali, vidíme ako je pre nás v živote potrebná. Zvládanie konfliktov je životne dôležitá zručnosť. Pozitívna správa je, že sa dá naučiť.

 

viem odpustit, dodkadanov, mediator, kouč

Klik na obrázok!

VIEM ODPUSTIŤ?  

Ruku na srdce – viem? Alebo skôr nechcem, nemôžem, a až potom neviem? Tak ako to s tým odpustením je? V mojej knižke sa venujem nielen tomu, čo je a čo nie je odpustenie, čo a prečo odpustiť, aj komu odpustiť a aké fázy má odpustenie, ale aj ako odpustiť, a kto kde, kedy, koľkokrát, aj čo potom.  “VIEM ODPUSTIŤ?”   by nemala chýbať v knižnici súčasného človeka.

 

Chcete sa niečo k tejto téme spýtať? Nech sa páči – tu >>> 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>