Kde sa vzala mediácia ?

Kde sa tu vzala mediácia? Je to novinka? Alebo už má históriu ? Odkiaľ ku nám prišla?Z historického pohľadu možno rozlíšiť mediáciu ako :

  1. prístup k riešeniu konfliktov
  2. metódu riešenia konfliktov.

Korene mediácie ako myšlienka, idea, prístup k riešeniu konfliktov siahajú do staroveku. V tom čase ešte súdy neexistovali a spoločenské alebo  rodinné autority vystupovali pri riešení sporov ako nezaujatí sprostredkovatelia, a pomáhali rozhádaným stranám vyriešiť spor vzájomnou dohodou. Mediácia sa zvykla aplikovať v tradičných spoločnostiach pri riešení konfliktov a sporov v rodine, príbuzenstve alebo medzi jednotlivými členmi v spoločenstve. Prvopočiatky mediácie sa v niektorých zdrojoch spájajú aj s Čínou, aj s Japonskom v súvislosti s učením Konfúcia.mediacia, mediation, konflikty, dodka danova, jozefa danova.V časoch Feničanov, v rozvinutom Babylone, antickom Grécku a neskôr aj v Rímskej civilizácii poznali a využívali mediáciu. Rimania mali pre mediátorov rôzne mená ako medium, internuncius, intercessor, philantropus, interpolator, až napokon mediátor. Mediátor sa v tej dobe považoval za výnimočnú takmer posvätnú osobu a preukazovali mu značný rešpekt a úctu.

V stredoveku sa mediácia začala využívať aj pri riešení trestných činov a okolo roku 1300 n.l. sa postupne začleňovala do trestného konania pri uplatňovaní nároku na náhradu škody medzi poškodeným a obvineným.

Mediácia ako špecifická metóda riešenia konfliktov sa začala v spoločnosti uplatňovať koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia. Ide o relatívne „mladú“ metódu. Kolískou mediácie sú anglosaské systémy v Spojených štátoch amerických a v Kanade. Odtiaľ dochádza k jej rozširovaniu do celého sveta. V Európe začala mediácia budovať svoju tradíciu pred vyše tridsiatimi rokmi, hlavne vo Francúzsku, Nemcku a Veľkej Británii. Niektoré krajiny ju ukotvili aj vo svojich zákonných legislatívach.

V súčasnosti existujú samostatné časopisy o mediácii (Mediation Quarterly, Asian Journal on Mediation a i.), národné organizácie (napr. Asociácia mediátorov Slovenska, Asociace mediátorú ČR, Asociácia rodinných mediátorov Slovenska,…), medzinárodné združenia (napr. Nordic Forum of Mediation) aj svetová organizácia mediátorov – World Mediation Forum. Každoročne rastie počet certifikovaných mediátorov a zakladajú sa mediačné centrá. Mediácia sa postupne stáva súčasťou výučby na univerzitách, stredných a základných školách, v niektorých štátoch dokonca už v predškolských zariadeniach – cieľom je od malička viesť deti k tomu, že konflikt je nevyhnutná súčasť ľudského života, konflikt nie je nič neprirodzené. Dôležité je vedieť ho zvládnuť.

Mediácia v krajinách EÚ

EU, mediácia, mediatorČlenské štáty Európskej únie nemajú vo väčšine prípadov podrobné rámcové predpisy o mediácii. Skôr sa hovorí o mimosúdnom riešení sporov a to od možnosti ich použitia (napríklad v Belgicku a vo Francúzsku), cez nabádanie na jeho použitie (v Španielsku, Taliansku, Švédsku, Anglicku, či Walese) až po zákonom stanovenú alebo sudcom uloženú povinnosť použiť najprv mimosúdne riešenie sporov (napríklad v Nemecku, Belgicku či Grécku).

Z dielne Europskej únie vzniklo video o mediácii, ktoré bolo predabované do všetkých jazykov členských štátov – v slovenčine je tu :

Napríklad vo Francúzsku, v civilnom práve, sudca môže v ktorejkoľvek fáze konania, ale len so súhlasom účastníkov menovať tretiu osobu – mediátora, aby „vypočul strany a porovnal ich pohľady na vec s cieľom nájsť riešenie sporu v ktorom obaja stoja proti sebe“. Takýto vstup mediátora však v žiadnom prípade neznamená, že sudca hrá druhé husle. Naopak sudca považuje aktivitu mediátora ako impulz, ktorý poľudšťuje proces a snaží sa nachádzať riešenie viac v oblasti ex aequo et bono (podľa slušnosti a spravodlivosti) a dobrých mravov ako strohú reč paragrafov. Sudca určí trvanie mediácie, pričom táto lehota nesmie prekročiť 3 mesiace a len raz môže byť obnovená.

V Slovinsku až do roku 2000 nebola žiadna tradícia alebo prax mediácie. Po pilotných projektoch sa v roku 2002 podarilo doplniť občiansky súdnu poriadok o mimosúdne riešenie sporov (MRS) tak, že miera úspešnosti mediácie v občianskoprávnych prípadoch je 52 %, v rodinných prípadoch je to 70 % a obchodných 42%. Pritom viac ako 90% strán bolo spokojných, alebo veľmi spokojných a ten istý počet vyhlásilo, že mediácia im ušetrila čas a peniaze a odporučili by ju iným.

V Holandsku v rámci pilotného projektu z 2 200 mediovaných prípadov 61 % mediácii dospelo k dohode, mediácia trvala v priemere trvala 6,3 hod., počas priemerne 95-dňového obdobia. Jednotlivé strany boli spokojné a uviedli, že v budúcnosti by opäť volili cestu mediácie. Po 3 mesiacoch sa mediačné dohody úplne splnili v 66 % prípadoch a čiastočne splnili v 22 % prípadoch.

Úlohu alternatívnych spôsobov riešenia sporov vyzdvihuje a podporuje aj mnoho medzinárodných nástrojov. V roku 1998 prijala Rada Európy odporúčanie o rodinnej mediácii Rec(98)1 a v roku 2002 odporúčanie o mediácii v civilných veciach Rec(2002)10. Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL ) prijala v roku 2002 modelový zákon o medzinárodnom obchodnom zmieri. Aj v rámci Európskej únie existujú predpisy komunitárneho práva, ktoré sa zaoberajú problematikou mediácie. Smernicu 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach museli členské štáty implementovať do roku 2011.

Ako je to na Slovensku ? mediator, mediacia

Na Slovensku je mediácia upravená zákonov od roku 2004, v Čechách prijali prvý zákon o mediácii v roku 2012. Na Slovensku platí Zákon č. 420/2004 o mediácii  vrátane jeho novely platnej od  1. 1. 2016.  O mediácii je aj celá stránka na mojom webe , aj na fb moja fanpage – nech sa páči, ste vítaní !  

Mediácia hľadá riešenie, nie vinníka ! 

Mediácia je víťazstvo bez porazených, je to víťazstvo bez prehry !

Ak chcete mať poruke základné informácie o mediácii, tu je môj ebook , moja e-kniha ZDARMA. Nazvala som ju “Na kávičke s Mediáciou alebo Top 7 otázok pre Mediáciu” . Pozvala som Mediáciu na kávičku, aby nám zodpovedala 7 najčastejších otázok o nej… pridáte sa ku kávičke s Mediáciou ?

Klik na obrázok!

Ak chcete mať poruke základné informácie o konfliktoch a spôsoboch ich riešenia, tu je moja populárno-náučná knižka o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme, je o zvládaní konfliktov. Má názov  “Kľúč od konfliktu  a podtitul : “Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať!”

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

Klik na obrázok!

Ak chcete, ale neviete odpúšťať, alebo možno ešte ani neviete či chcete, a možno ani netušíte ako odpustenie súvisí s konfliktami… – tak pre vás píšem knižku “Viem odpustiť? Bude vyzerať takto milo a dám vám vedieť, keď bude hotová do konca roku 2019 .

odpustenie, riešenie konfliktov, zvládanie konfliktov, dodkadanova, mediácia, mediátor

Klik na obrázok!

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>