Všeobecné obchodné podmienky 

www.dodkadanova.sk

Ďakujem Vám za návštevu môjho webu www.dodkadanova.sk. Teší ma Váš záujem o moje produkty.

Obchodné transakcie na tejto webovej stránke sa riadia tými všeobecnými obchodnými podmienkami.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.dodkadanova.sk je : Ing. Jozefa Danová, Stračia 9A, 949 01 Nitra 

IČO:  42 371163
DIČ: 1029332172
E-mail: jozefa.danova@gmail.com

 1. Predávajúcim je : Ing. Jozefa Danová, Stračia 9A, 949 01 Nitra

IČO:  42 371163
DIČ: 1029332172
E-mail: jozefa.danova@gmail.com

 1. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.dodkadanova.sk je : Ing. Jozefa Danová, Stračia 9A, 949 01 Nitra

IČO:  42 371163
DIČ: 1029332172
E-mail: jozefa.danova@gmail.com

 1. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.dodkadanova.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 2. V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.dodkadanova.sk ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.
 4. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.dodkadanova.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, viber, fb).
 6. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.
 7. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.dodkadanova.sk sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za dôsledky plynúce z použitia získaných informácií.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.

 1. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 2. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky od predávajúceho.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.

 1. Predávajúci nie je platcom DPH.

Platobné podmienky

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.dodkadanova.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi: Od 1.5.2018 bankovým prevodom, neskôr aj platobnou kartou cez GoPay.

a) platba online prostredníctvom platobnej brány GoPay - Online platobnou kartou VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro (táto možnosť bude aktívna po dohode s GoPay) alebo bankovým prevodom.
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.
b) internetovým bankovníctvom (internet bankingom) prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

Bonusy - na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej stránke www.dodkadanova.sk) , budú zaslané spolu s produktom po uhradení čiastky alebo dohodnutý termín ich osobnej realizácie (konzultácia).

Dodacie podmienky

1. Po zaplatení objednávky a pripísaní úhrady  na účet predávajúceho, elektronickou formou t.j. emailom je produkt zaslaný kupujúcemu.

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej pod priečinky (propagácie, hromadné, spam).
 2. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu jozefa.danova@gmail.com si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho do budúcnosti.
 3. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyriešenie problému na e-mailovej adrese: jozefa.danova@gmail.com

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

Garancia

1. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa: Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 1. Za svoje produkty Ing. Jozefa Danová ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Ak do 14 dní od zaplatenia zistíte, že tento produkt nie je pre Vás, vrátim Vám uhradenú sumu späť.
 2. O vrátenie uhradenej sumy kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adrese : jozefa.danova@gmail.com spolu s priloženou faktúrou (dokladom o úhrade). 
 1. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.
 2. Kupujúci pri uplatnení garancie a vrátením peniazi na účet je povinný emailom vrátiť obdržaný tovar, zmazať získanú e-knižku vo svojom počítači. Je trestné ju akokoľvek šírenie ďalej.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od zakúpenia elektronického produktu, a to elektronickou formou na e-mail: jozefa.danova@gmail.com s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu.
 2. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia e-mailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.
 1. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 2. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 4. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na web-stránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 5. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka www.dodkadanova.sk môže byť aktualizovaná jej majiteľom bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené alebo doplnené.

Alternatívne riešenie sporov

 1. a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: jozefa.danova@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. mája 2018.

V Nitre 1. mája 2018

Ing. Jozefa Danová