MEDIÁTOR je kto?

Už vieme, čo je mediácia – mimosúdne riešenie sporov.  A teraz nás isto zaujíma, kto je to mediátor. Lebo bez mediátora nie je žiadna mediácia možná.

Účastníci konfliktu alebo stačí jeden z nich, oslovujú mediátora so žiadosťou o pomoc obvykle v situácii, kedy ich vzájomná komunikácia zlyháva. Žiadajú mediátora o pomoc. Mediácia vzniká až vstupom mediátora do ich vzájomného konfliktu alebo sporu. V narušenej komunikácii je vstup nového neutrálneho a odborného prvku (mediátora)  nádejou na konštruktívne riešenie. Mediátor je dôležitým subjektom v rámci mediácie. Je stranám sporu nápomocný pri riešení ich sporu alebo konfliktu a hľadaní obojstranne akceptovateľných riešení sporu.

Novela Zákona o mediácii účinná od 1. 1. 12016 priniesla 26 zmien v zákone, dotkla sa 14 paragrafov z jeho 17-tich paragrafov. Mediátor je definovaný v paragrafe 3, ktorý sa novelou nezmenil, zostáva rovnaký, a znie presne takto :

“Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1. “

Keď si to premeníme na drobné, tak je mediátor :

 • fyzická osoba (nie právnická osoba )
 • zapísaná v registri mediátorov (na Ministerstve spravodlivosti SR – pozri TU)
 • na konkrétnom mediátorovi sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú
 • ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie Dohodu o začatí mediácie

mediatorMediátorom je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapìsaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátor je odborníkom v oblasti riešenia sporov a komunikácie. Skutočnosť, že mediátor je v spore nezávislým a nestranným a teda nezastupuje ani jednu zo sporiacich sa strán je garanciou toho, že mediátor je schopný vnímať pozície, stanoviská a záujmy oboch strán nezaujato, vecne a z nadhľadu. Práve preto je vstup mediátorov do prebiehajúcich sporov v praxi čoraz viac žiadaný.

Pozícia mediátora v rámci mediačného procesu je jedinečná. V žiadnom inom konaní, či už ide o konanie súdne alebo konanie pred rozhodcami, nemá autorita, ktorá o spore rozhoduje de iure a ani de facto možnosť so stranami komunikovať. Súdna a rovnako tak aj rozhodcovská autorita strany síce vypočuje, oboznámi sa s ich písomnými prednesmi, prípadne im vrámci výsluchu účastníkov konania kladie otázky, avšak nejedná sa o komunikáciu v pravom slova zmysle. A práve správne vedená komunikácia v mediácii je kľúčom k dosiahnutiu dohody, t.j. obojstranne uspokojivého výsledku. Úlohou mediátora nie je len vypočuť si strany sporu. Dobrý mediátor je schopný sťažnosti strán prekvalifikovať na požiadavky a v spleti emócii sprevádzajúcich väčšinu sporov nájsť jadro problému – sporu. Takto dokáže byť stranám účinne nápomocný pri hľadaní riešenia.mediator, mediacia

Podľa § 4 ods. 1 zákona, je výkon činnosti mediátora podnikaním. Charakterom činnosti je mediátor slobodné povolanie (ako napr. advokáti či notári) a patrí medzi pomáhajúce profesie. Podniká so zámerom pomôcť ľuďom v náročnej situácii.

Paragraf 4 ods.2 zákona novo popisuje 10 povinností mediátora, hlavne :

 • dodržiavanie všeobecne závazných právnych predpisov
 • vykonávať činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne s náležitou odbornou starostlivosťou
 • správať sa spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a vážnosť mediácie, a osôb zúčastnených na mediácii
 • pred začatím mediácie informovať a poučiť osoby zúčastnené na mediácii…
 • rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a pre zmierlivé riešenie
 • podpísať alebo nepodpísať Dohodu, ktorá je výsledkom mediácie
 • viesť Knihu mediácií  (to je novinka zákona)

Nezávislosť a nestrannosť mediátora predstavujú základné atribúty, na ktorých je mediácia ako alternatívna forma riešenia sporov postavená. Sú garanciou toho, že mediátor je schopný nazerať na prebiehajúci spor, ako aj na pozície, stanoviská a záujmy strán vecne a z nadhľadu. Práve s ohľadom na uvedené skutočnosti je vstup mediátora ako tretej nezávislej a nestrannej osoby do prebiehajúcich sporov v praxi čoraz viac žiadaný.

Ďalším paragrafom, ktorého sa novela zákona nedotkla, je paragraf 5  Zákona o mediácii, ktorý upravuje Mlčanlivosť – tak dôležitú pri mediácii – takto :

“Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov6) týmto nie sú dotknuté. “

mediátor, mediácia, jozefa danová, dodka danová

Základné požiadavky na výkon činnosti mediátora v zmysle zákona o mediácii sa premietli do zákonných požiadaviek pre zápis osoby mediátora do registra mediátorov, ktoré sú upravené v § 8 ods. 2 . V zmysle uvedeného ustanovenia, ministerstvo zapíše do registra mediátorov toho, kto : 

 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
 • získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • je bezúhonný
 • má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.

Pri výkone činnosti mediátora ako kvalifikovaného odborníka na komunikáciu a riešenie konfliktných situácií sú mimoriadne dôležité osobnostné predpoklady mediátora ako aj jeho komunikačné zručnosti. Ako vidíme, právnické vzdelanie nie je zákonnou požiadavkou pre výkon činnosti mediátora – naopak, neprávnické vzdelanie mediátora považujem za výhodu.

mediácia, mediátor, jozefa danová, dodka danováOdbornej príprave mediátora a odbornej skúške mediátora je venovaný celý paragraf 9 Zákona o mediácii. Cieľom odbornej prípravy je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa zákona. Odborná príprava mediátora trvá 200 hodín a je zameraná pomerne na :

 • výučbu o základoch práva, o odvetviach občianskeho práva, pracovného práva, obchodného práva, rodinného práva a právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa
 • oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspekov ich riešenia
 • oblasť pravidiel správania sa mediátora a tréning jeho sociálnych zručností
 • vedenie procesu mediácie, prípravu dohody o začatí mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie

V zmysle § 9 ods. 3 zákona sa odborná príprava mediátora končí odbornou skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti mediátora.

Úvahy o veku a pohlaví mediátora sú na mieste iba vo vzťahu k určitým účastníkom sporu, nie vo všeobecnej rovine a už vôbec nie v rovine právnej. Niekto hľadá mediátora muža vekom mladšieho a iný hľadá mediátora skôr narodeného nielen s odbornými ale aj životnými skúsenosťami (bez ohľadu na pohlavie). V minulosti boli krajiny, ktoré mediátorovi určovali minimálny vek (dokonca niekde 65 rokov ). V súčasnosti vekové limity u mediátora nie sú a na Slovensku máme dostatok mediátorov aj neskôr narodených.

Mediátor nie je radca – neradí, no pomáha ľuďom, aby si vedeli poradiť.

A kde nájdem svojho mediátora ? Je častá otázka po úvodných myšlienkach o riešení sporu mediáciou. Register mediátorov vedie a zverejnuje na svojom webe (v zmysle zákona o mediácii par.8 ods.10) Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zároveň vedie aj register mediačných centier a register mediačných vzdelávacích inštitúcií.  Cesta do Registra mediátorov – je TU.

Zaujíma vás aj to, čo mediátor nesmie? 

Niektorí mediátori vrátane mňa sú členmi Asociácie mediátorov Slovenska a riadia sa jeho Etickým kodexom.alebo aj Asociácie rodinných mediátorov Slovenska. O mediácii je aj moja fb stránka Mediátor+kouč pridaj sa!

mediacia-mediator, dodkadanova

Základné informácie o mediácii som zhrnula do e-knižky “Na kávičke s Mediáciou”, ktorú si môžete ZDARMA stiahnuť tu>>> 

kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

Klik na obrázok!

Poviete si, že vy nepotrebujete mediáciu – vy potrebujete riešiť svoje konflikty a spory.  Aj pre vás je moja knižka “KĽUČ OD KONFLIKTU”s hlavnou myšlienkou “Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať!” Mrknite sa sem >>>  

 

odpustenie, riešenie konfliktov, zvládanie konfliktov, dodkadanova, mediácia, mediátorO čom konkrétne je moja knižka o odpustení?  Že to nesúvisí s konfliktologiou? No prečítajte si ju a možno budete prekvapení. Knižka je tu  >>>

 

Chcete sa niečo spýtať? Nech sa páči >>>

 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>