Zásady spracovania osobných údajov

v zmysle nariadenia EÚ pod názvom GDPR

(General Data Protection Regulation)

platné od 25.5.2018 - Ing. Jozefa Danová

 

Ďakujem Vám za návštevu môjho webu www.dodkadanova.sk . Teší ma Váš záujem. 
Ochranu osobných údajov považujem za dôležitú nielen pre jej zákonné usmernenie, ale aj z dôvodu budovania
dôvery a pocitu bezpečia pri návšteve mojich stránoch a našej dalšej komunikácii.
Osobné údaje, ktoré sú získané počas návštevy tejto webovej stránky, sú spracované v súlade so zákonom. 
V zmysle platného zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR zaregistroval moje oznámenie IS
v roku 2015 pod  identifikačným číslom 1513389.

Ochrana osobných údajov.

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom môjho webu www.dodkadanova.sk, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie EU o ochrane osobných údajov 2016/679 je tu, Smernica EP a rady EU 2016/680 je tu ). Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. je tu a stránka Úradu na ochranu osobnýh údajov SR je tu.

Uvedené nariadenie sa vzťahuje na všetky osobné údaje fyzických osôb, ktoré majú správcovia osobných údajov vo svojich databázach, evidenciách. Nariadenie sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré si fyzická osoba vedie pre svoje potreby (napr. vlastný adresár kontaktov na rodinu a priateľov), alebo využívanie sociálnych sietí. To iba za predpokladu, že spracovanie nesúvisí s profesnou alebou obchodnou činnosťou.

Nariadenie definuje 6 základných právnych dôvodov, na základe ktorých je možné osobné údaje spracovávať, aby spracovávanie bolo zákonné :

 • životne dôležitý záujem občanov
 • verejný záujem
 • spracovanie nariaďuje iný právny predpis
 • plnenie zmluvy
 • oprávnený záujem správcu
 • súhlas

Kto je správca?

Som Ing. Jozefa Danová, IČO 42371163, DIČ 1029332172, so sídlom 949 01 Nitra Stračia 9A, zapísaná v Registri mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti pod ev.č. 1057, ŽL vedený na živnostenskom registri pod spisovou značkou č.430-46452 na okresnom úrade v Nitre a prevádzkujem webovú stránku www.dodkadanova.sk. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca t. z. určujem ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďaľších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať. So všetkými sú uzavreté spracovateľské zmluvy podľa nariadenia o ochrane osobných údajov podľa GDPR.

Kontaktné údaje.

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na mňa obrátiť, môžete ma s dôverou kontaktovať na tel. čísle +421 948 116 311 alebo na e-maile jozefa.danova@gmail.com.

Prehlasujem.

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracúvam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z následujících dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a e-mail bezpodmienečne  potrebujem k plneniu zmluvy, dodanie tovaru alebo služby.

 • Vedenie účtovníctva.

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne  potrebujem na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing - zasielanie newsletterov.

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) využívam na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných informácii. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to na dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Vaše osobné údaje si ponechávam počas priebehu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu lehotu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétních prípadoch neuviedla inak.

Cookies.

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako môj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a dodržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám.

K vašim osobným údajom mám prístup ja, zamestnancov nemám. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie než ja a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia  nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)

Facebook

Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Poskytovanie osobných údajov mimo Evropskú úniu.

Celé spracovávanie osobných údajov bude uskutočňované na území EU..

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: jozefa.danova@gmail.com .

Máte právo na informácie, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke  podľa zásad spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k informáciam ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvam a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvam vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazat alebo pokiaľ ste vzniesil námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

Právo na prenositeľnosť.

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Na to potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz.

Vašim ďalším právom je právo na výmaz.V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z môjho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ budete mať pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielam pokiaľ ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu verziu Ochrany osobných údajov, ktorú nájdete TU >>

Ing. Jozefa Danová                                                                                               V Nitre dňa 21. 5. 2018