M E D I Á C I A je čo?

V bežnej hovorovej reči sa pojem “MEDIÁCIA” často zamieňa s inými podobne znejúcimi slovami ako meditácia, medializácia, a pri skloňovaní a časovaní je to ešte podobnejšie, často až zábavné…. a pritom obsahovo veľmi rozdielne. Aj v angličtine sú pojmy mediaton a meditation veľmi podobné, ale obsahovo veľmi  rozdielne. A slovo mediator je rovnaké v angličtine aj slovenčine /bez diakritiky/.  Mediácia nie je ani meditácia, ani medializácia…. 

Mediácia má veľa krásnych a stručných definícií , ako :

 •   Mediácia je mimosúdne riešenie sporov.
 •   Mediácia je najúčinnejší liek na konflikty.
 •   Mediácia je moderná metóda riešenia konfliktov.
 •   Mediácia je kultivovaný spôsob riešenia sporov. 
 •   Mediácia je pomoc mediátora.

A ako mediáciu definuje zákon ? A vôbec – máme na Slovensku o mediácii zákon ? Áno, máme.

Zákon o mediácii č.420/2004 vrátane poslednej novely č.390/2015 Z.z. účinnej od 1.1.2016, par.2, ods.1 definuje mediáciu presne takto  : 

“Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.”

A pre úplnosť sa pozrime ešte aj na europsku definíciu

„Mediáciu“ je možné definovať ako štruktúrovaný proces, pri ktorom sa dve alebo viacero strán sporu samé dobrovoľne pokúšajú dosiahnuť dohodu o riešení svojho sporu za pomoci neutrálnej a kvalifikovanej tretej strany („mediátora“). Tento postup môžu začať strany, môže ho navrhnúť alebo nariadiť súd, alebo môže byť ustanovený právom členského štátu. Mediátor stranám pomáha dosiahnuť dohodu bez toho, aby formálne vyjadril názor na konkrétne možné riešenia sporu.”

A ešte sa pozrime, čo hovorí na pojem “mediácia” slovník cudzích slov.  Ukáže nám toto : mediácia →  sprostredkovanie.  Rovnaký výsledok je aj v latinskom slovníku preklad slova “mediáre ” → sprostredkovanie. Ja dopĺňam, sprostredkovanie cesty k dohode. 

Uvedené definície sú obsahovo rovnaké, a ktoré z nich najčastejšie využívam ja ?

Ako zástanca hesla “V jednoduchosti je krása ! ” chápem a hlásam mediáciu vo všeobecnosti ako pomoc mediátora.  Definícia v zákone na tom stavia, a ďalej dopĺňa. 

Mediácia je mimosúdne riešenie sporu pomocou mediátora.

Zákon tiež upravuje, že mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. 

Cieľom zavedenia mediácie do právneho poriadku SR, ktoré vyvrcholilo prijatím prvého zákona o mediácii na Slovensku (č. 420/2004 Z. z. o mediácii) , bolo posilnenie prístupu k justícii pre všetkých, ako jedného zo základných práv občanov SR. Mediácia sa tak stala organickou súčasťou politiky zameranej na zlepšenie prístupu k spravodlivosti. 

Mediácia je najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov  nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie. Pri v priemere 75 % úspešnosti.

Spory je možné riešiť aj bez súdov, t.j. mimosúdne.  Ak máte spor alebo konflikt v rodine, so susedmi, v obci, vo firme, so svojim zamestnávateľom, a nedokážete ho riešiť sami, môžete sa obrátiť na súd ale predtým by ste mali hľadať riešenie formou dohody prostredníctvom mediátora.

V čom je mediácia výnimočná ?  Uvediem jej TOP 10 predností  : 

 • dobrovoľná – účastníci mediácie aj mediátor s mediáciou súhlasia, inak nezačne
 • dôverná – mediátor aj dalšie osoby zúčastnené na mediácii sú zo zákona viazané mlčanlivosťou
 • diskrétna – mediácia je neverejná, čo je výhoda oproti verejnému súdnemu konaniu
 • objektívny – neutrálna osoba /mediátor/ pomáha sporiacim sa stranám prísť k dohode 
 • neformálna – prebieha prevažne v mediačnej kancelárii alebo na inom dohodnutom mieste 
 • efektívna – rýchlosť majú v rukách účastníci a je lacnejšia ako súdny proces 
 • zodpovedná  – o výsledku rozhodujú účastníci sami, nepresúvajú zodpovednosť na iného
 • zameraná na budúcnosť – minulosť slúži na identifikáciu a vysvetlenie sporu
 • širokospektrálna – uplatňuje sa hlavne v sporoch rodinných /nielen rozvodových a dedičských/, občianskych /nielen susedských/, ale aj v sporoch obchodných a pracovnoprávnych
 • win-win – mediácia je výhra – výhra pre zúčastnené strany, po súde je vždy jeden víťaz a druhý porazený. A porazený obvykle chystá odplatu…  A onedlho sme na súde znova.  

Mediácia zabraňuje konfrontácii medzi stranami, ktorá nastáva pri súdnom konaní, a umožňuje stranám zachovať si svoje profesionálne alebo odborné vzťahy aj mimo sporu. Mediácia stranám zároveň umožňuje nájsť kreatívne riešenia svojho sporu, ktoré sa im nepodarilo nájsť na súde. Hlavným cieľom mediácie je dosiahnuť dohodu prijateľnú pre zúčastnené strany.  

Nebojujme – mediujme !       

Nesúďme sa – dohodnime sa !

Mediácia hľadá riešenie – nie vinníka ! 

Je mediácia pre každého ? 

Mediácia je určená pre ľuďí, ktorí majú záujem sa dohodnúť. Poviete si, keby sme sa vedeli dohodnúť tak na to nepotrebujeme súd ani mediátora… Áno, presne tak – KEBY ste sa vedeli SAMI dohodnúť, tak nejdete na súd. A kedže sa SAMI dohodnúť neviete – LEBO strany sporu majú rôzne záujmy, názory, postoje, majú iné hodnotové orientácie, komunikácia viazne, emócie gradujú… A súčasne si uvedomujú, že autoritatívnym súdom sa situácia môže ešte vyostriť, ohroziť dalšiu komunikáciu, spoluprácu, život…)… Tu potrebujete pomocníka na ceste k dohode a tým pomocníkom je mediátor. Mediácia tak môže účastníkom sporu pomôcť upraviť a nastaviť si vzťahy ponovom, nanovo, dať im právny základ v podobe mediačnej dohody a vytvoriť tak priestor pre korektné vzťahy do budúcnosti.

Na kávičku s Mediáciou som si zašla v mojej elektronickej knihe “Na kávičke s Mediáciou” – tu je k dispozícii pre vás ZDARMA moja e-knižka  >>> 

Ak máte nejaké otázky k tejto téme, sem s nimi !

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>