Čo je výsledkom mediácie?

Pri mediácii (na rozdiel od súdneho rozhodnutia) platí, že v prípade dohody sú obidve strany s riešením sporu spokojné.  Efekt win-win alebo po slovensky víťaz-víťaz patrí k základným charakteristikám mediácie. Už vieme ako prebieha aj kde prebieha mediácia, pozrime sa teraz čo je jej výsledkom.  Sú možné 3 základné závery = dohoda alebo čiastočná dohoda alebo žiadna dohoda (dohoda o nedohode).  Nech je priebeh a ukončenie mediácie akokoľvek náročný – tvrdím, že vždy končí pozitívne. Lebo posunulo poznanie pohľadov na konflikt, posunulo v tvorbe návrhov riešení, posunulo vo vedomí záujmu riešiť konflikt. Možno celý konflikt nevyriešilo, ale určite posunulo.

Ak je mediácia úspešná, dohoda rešpektuje požiadavky oboch strán. Obe strany majú dobrý pocit, že ich požiadavky boli vypočuté a pri riešení sporu bola im názorom venovaná patričná pozornosť. Neznamená to, že všetky ich názory a požiadavky boli druhou stranou akceptované.

Čo je teda výsledkom mediácie? mediacia, mediator

Výsledok mediácie je dohoda, ktorej obsah vytvorili zúčastnené strany, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Po vyriešení sporu prostredníctvom mediácie (na rozdiel od súdneho rozhodnutia) zostávajú vzájomné vzťahy strán zachované, alebo sa obnovia medziľudské či obchodné vzťahy.mediacia, mediator

Mediačná dohoda je výsledkom úspešnej mediácie. Strany sporu spolu s mediátorom sa k obojstranne prijateľnej dohode dopracujú nie vždy pri prvom stretnutí, často pri opakovanom stretnutí. Dôležitý je však  výsledok – ich vzájomná dohoda. Dohoda je záväzná a pre potreby väčšiny prípadov postačujúca. Mediačnú dohodu je možné následne dať vyhotoviť  vo forme notárskej zápisnice, prípadne môže byť schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom. V týchto prípadoch sa stáva exekučným titulom a jej plnenie je vynútiteľné (oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie).

Pozrime sa čo na to hovorí zákon o mediácii :

“§ 15 Účinky dohody o mediácii
(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch a)spísaná vo forme notárskej zápisnice, b)schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom. “mediacia, mediatorVidíme, že zákon dohodu nazýva “dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie”. V praxi sa častejšie nazýva “Mediačná dohoda” alebo “Dohoda o mediácii” – všetky tieto pojmy sú synonymá, označujú to isté, teda dohodu ktorá je výsledkom mediácie.

mediacia, mediatorKto podpisuje mediačnú dohodu ?

Mediačnú dohodu podpisujú strany sporu a podľa novely zákona o mediácii platnej od 1.1.2016 ju podpisuje aj mediátor. Mediátor má možnosť odmietnuť podpis dohody, ak je zrejmé, že odporuje zákonu alebo sa prieči dobrým mravom.

Finálnym výsledkom mediácie je dohoda, ktorá je pre zúčastnené strany sporu prijateľná, vnímajú ju pozitívne. Nikto zo strán by nemal mať pocit nespravodlivosti. Mediačná dohoda je závazná pre zúčastnené strany – jej dodržiavanie by nemalo byť problémom, kedže sme ju spolu tvorili.

Mediácia hľadá riešenie, nie vinníka!mediacia, mediator

Ak chcete mať poruke základné informácie o mediácii, tu je môj ebook zdarma. Nazvala som ho “Na kávičke s Mediáciou alebo top 7 otázok pre Mediáciu” . Pozvala som Mediáciu na kávičku, aby nám zodpovedala na 7 najčastejších otázok o nej… pridajte sa! 

Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! To je krédo mojej e-knižky o konfliktoch s názvom “Kľúč od konfliktu”. kluc od konfliku,dodkadanova, jozefa danova

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>