Je mediácia pre každého ?

Pri všetkých výhodách mediácie je na mieste otázka, prečo ju všetci nevyužívame – a bude pokoj ! Ten pokoj, ktorý tak veľmi chýba súčasnému svetu. Ten pokoj, ktorý potrebuje súčasný svet viac ako peniaze.  Ten vnútorný pokoj, ktorý nekúpime v obchode.  Tak je mediácia pre každého alebo nie ?Pozerám sa na to z dvoch hľadísk :

 1. z hľadiska účastníkov mediácie
 2. z hľadiska druhu sporu

1.) Hľadisko účastníkov mediácie :

 • V zmysle zákona o mediácii je osobou zúčastnenou na mediácii fyzická osoba (FO) alebo právnická osoba (PO), ktorá je v spore týkajúcom sa zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu s inou fyzickou (FO) alebo právnickou osobou (PO). To znamená, že mediácia rieši spory nielen medzi dvoma FO, ale aj medzi FO a PO, alebo PO navzájom.
 • Mediácia je vhodná pre ľudí :
  • ktorí chcú mať aktívne vo svojich rukách riešenie vlastných konfliktov pred ich pasívnym posunutím na rozhodnutie autority (napr. súdu).
  • ktorí majú spor  s inou osobou/osobami, s ktorými sú v rodinnom, pracovnom, obchodnom alebo občianskom vzťahu, potrebujú riešiť spor a  nemajú čas, energiu ani náladu na zdĺhavý súdny proces, nemôžu si dovoliť právnikov a súdne poplatky, a chcú sa na riešení vzájomne dohodnúť bez účasti na súde.
  • ktorí majú záujem sa dohodnúť. Poviete si, keby sme sa vedeli dohodnúť, tak nepotrebujeme ani mediátora ani súd….Áno, presne tak – KEBY ste sa vedeli SAMI dohodnúť, tak …A keďže sa SAMI dohodnúť neviete – LEBO strany sporu majú rôzne názory, záujmy, postoje, iné hodnotové orientácie, viazne komunikácia, gradujú emócie….A súčasne si uvedomujú, že autoritatívnym súdom sa situácia môže ešte vyostiť, ohroziť dalšia spolupráca, komunikácia, život….Tu potrebujú pomocníka na ceste k dohode a tým pomocníkom je mediátor. Mediácia tak môže účastníkom sporu pomôcť upraviť a nastaviť vzťahy ponovom, nanovo, dať im právny základ v podobe mediačnej dohody a vytvoriť tak priestor pre korektné vzťahy do budúcnosti.
 • Mediácia nie je vhodná pre ľudí :
  • ktorí sa radi súdia, baví ich “súdny adrenalín”
  • ktorí radi odovzávajú riešenie svojich konfliktov na autoritu – nech rozhodne iný
  • ktorí nemajú záujem sa dohodnúť
  • ktorí sú agresívny, psychicky chorí
  • ktorí sú závislí na závykových látkach

2.) Hľadisko druhu sporu 

Zákon o mediácii vrátane jeho novely účinnej od 1. 1. 2016  v § 1 ods.2 presne uvádza, na aké spory sa mediácia vzťahuje :

mediátor, mediácia, jozefa danová

Tento zákon sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, 1) rodinnoprávnych vzťahov, 2) obchodných záväzkových vzťahov3) a pracovnoprávnych vzťahov.4) Tento zákon sa vzťahuje aj na cezhraničné spory, ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov okrem tých práv a povinností, s ktorými strany nemôžu podľa právneho poriadku, ktorým sa tento právny vzťah podľa osobitných predpisov4a) spravuje, nakladať. “

Poďme si to preložiť do slovenčiny z právneho jazyka. Takže mediácia rieši spory, ktoré vznikajú :

 • z občianskoprávnych vzťahov – vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vecné bremená, ťarchy, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti, susedské spory, spotrebiteľské spory – spotrebiteľským sporom spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou (§ 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka), …
 • z rodinnoprávnych vzťahov manželské, partnerské a rodinné spory ( úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, vyživovacia povinnosť detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, konflikty vo veci určenia otcovstva, …
 • z obchodných závazkových vzťahov – zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/ členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv ( napr. zmluva o dielo, o kúpe prenajatej veci – lízing, o sprostredkovaní, o tichom spoločenstve, o obchodnom zastúpení, o preprave veci, zasielateľská zmluva, mandátna zmluva), autorské práva, …
 • z pracovnoprávnych vzťahov – neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami, …
 • cezhraničné spory – ktoré vznikajú z obdobných právnych vzťahov, ako sú uvedené v predchádzajúcich bodoch

Mediácia nie je vhodná na spory : 

 • u ktorých to vylučujú vzťahy medzi sporiacimi sa stranami (strach, šikanovanie, týranie…)
 • kde právne predpisy nedovoľujú vec riešiť dohodou a kde je nutné, aby vznik alebo zánik daného práva určil súd (napr. rozvod manželstva môže vykonať iba súd).  Zákon sa nevzťahuje na veci, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní. Pre túto oblasť platí osobitný zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch účinný od 1. januára 2004, ktorý ustanovuje výkon probácie a mediácie vo veciach, ktoré sa prejednávajú v trestnom konaní.

Takže na otázku, či je mediácia pre každého odpovedám – nie. Má veľmi široké uplatnenie,

ale nie je ňou možné riešiť úplne všetky spory a konflikty,  ani nie medzi všetkými ľuďmi. 

Ako prvý krok je osloviť svojho mediátora ? Kde ho nájdem ? Tu je návod.

O mediácii je aj stránka MEDIÁCIA  na mojom webe www.dodkadanova.sk

Ak máte nejaké otázky k téme, sem s nimi – jozefa.danova@gmail.com.

 

 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>