Spotrebitelia, pozor zmena !

Všetci sme spotrebitelia – preto by sme mali vedieť o novom spôsobe mimosúdneho, alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (skratka ARS).

Na Slovensku tento spôsob od 1.2.2016 zavádza Zákon č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Je to pomoc pre spotrebiteľov, ktorým sa nedarí vyriešiť spor s predávajúcim.  

Ochrana spotrebiteľa je agendou Ministerstva hspodárstva SR, ktoré na túto aktuálnu tému zorganizovalo konferenciu 15. 2. 2016.  Zúčastnila som sa jej a prinášam z nej stručný súhrn základných informácií.spotrebiteľ 2016

Alternatívnym riešením sporu (ARS) je postup subjektu ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Spotrebiteľ (FO – občan, je to “fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,8) zamestnania alebo povolania,9) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak ani výzva spotrebiteľa neprinesie želaný výsledok, spotrebiteľ sa môže obátiť na JEDEN ZO SUBJEKTOV ARS Tento subjekt konkrétny prípad posúdi a môže začať proces ARS, ktorý predstavuje rýchlejší a menej nákladný variant oproti súdnemu konaniu.

Na aký subjekt ARS sa spotrebiteľ môže obrátiť ?  Subjektmi ARS sú :

 • Zákonom stanovené orgány :
 1. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – pre spory vyplývajúce zo zmlúv o dodávke elektriny, plynu, tepla, vody
 2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb – napr. pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení k internetu, s mobilnými operátormi i s doručovateľskými spoločnosťami
 3. Slovenská obchodná inšpekcia – ostatné spory s výnimkou sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb
 • oprávnená právnická osoba  zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva SR (na základe jej vlastnej žiadosti a po splnení zákonom stanovených podmienok)

Všetky subjekty ARS sú vedené na stránke Ministerstva hospodárstva SR – pozri TU.   

Kedy sa spotrebiteľ môže obrátiť na jeden zo subjektov ARS ?  Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie ARS, ak predávajúci neodpovie na žiadosť spotrebiteľa o nápravu do 30 dní odo dňa jej odoslania alebo ak na ňu odpovie zamietavo.

Výhody ARSS :

 • Lacné  Pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne využiť na alternatívne riešenie svojho sporu niektorý z orgánov ustanovených zákonom, riešenie sporou je BEZPLATNE. Iné subjekty, ktoré budú môcť riešiť spor na základe toho, že ich Ministerstvo hospodárstva SR zapíše do zoznamu, si môžu určiť poplatok za podanie návrhu najviac do výšky 5 eur.
 • Rýchle  ARS by mal subjekt ARS ukončiť do 90 dní od jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch zákon pripúšťa predlženie tejto lehoty o 30 dní, a to aj opakovane.
 • Dostupné  Návrh na začatie ARS môže spotrebiteľ podať elektronicky /napr. mailom/, listinne /zaslať poštou/ alebo ústne priamo u subjektu ARS: Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť aj jednoduchý formulár zverejnený na web stránke každéo subjektu ARS, ktoréo vzor je aj na stránke MH SR. Formulár stačí vyplniť a zaslať subjektu ARS, ktorý si spotrebiteľ pre riešenie sporu vybral.
 • Efektívne  Dohoda o vyriešení sporu, ktorú obe strany podpíšu, je závazná rovnako ako iná zmluva.  Pokiaľ jedna zo strán dohodu nedodrží, druhá strana sa môže domáhať ochrany svojho práva aj súdnou cestou. Ak k dohode nedôjde napriek zjavnému porušeniu práv spotrebiteľa, subjekt ARS vypracuje odôvodnené stanovisko slúžiace spotrebiteľovi ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.
 • Flexibilné  Zákon umožňuje, aby riešenie sporu prebiehalo bez fyzickej prítomnosti strán sporu. Všetky písomnosti môžu strany spru doručovať elektronicky, pričom zaručený elektronický podpis nie je potrebný.
 • Profesionálne Subjektom ARS môžu byť iba zákonom stanovené orgány vo vymedzených oblastiach a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname MH SR, ktoré splnia zákonom požadované kritéria potrebné na zápis do zoznamu. Zákon stanovuje aj prísne požiadavky na osoby poverené riešením konkrétnych sporov, napr. vzdelanie, odornosť, prax v riešení sporov, bezúhonnosť či dôveryhodnosť.
 • Povinné  Predávajúci musí zo zákona so subjektom ARS spolupracovať, inak mu hrozí sankcia vo forme pokuty. Subjekt ARS je tiež oprávnený zverejniť identifikačné údaje predávajúcich, ktorí nebudú spolupracovať na ARS, na tzv. „čiernej listine“.

foto z konferencieAko riešiť cezhraničný spotrebiteľský spor ?  V prípade spotrebiteľského sporu so zahraničným obchodníkom, spotrebiteľom pomôže Európske spotrebiteľské centrum v SR, ktoré im poradí napr.  pri vypĺňaní návrhu na začatie ARS alebo kedykoľvek v priebehu ARS, poskytne adresu na doručovanie , elektronickú adresu, alebo telefonický kontakt na subjekt ARS, ktorý je príslušný na riešenie ich sporu.

Nové povinnosti pre predávajúcich :

 • Povinnosť poskytnúť súčinnosť zahŕňa povinnosť poskytnúť na základe výzvy subjektu ARS vyjadrenie, vysvetlenie alebo doklady týkajúce sa predmetu sporu
 • Povinnosť poskytnúť predzmluvné informácie týkajúce sa možnosti riešiť spor prostredníctvom systému ARS. Navyše, internetoví predajcovia musia spotrebiteľa informovať nielen o možnosti a podmienkach tohto riešenia, ale na svojom webovom sdídle musia uviesť aj odkaz na platformu riešenie spotrebiteľských sporov on-line http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ak máme záujem študovať  30 paragrafov zákona podrobne, tu je Zákon č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.  

Ak máme záujem študovať túto oblasť na webe Ministerstva hospodárstva SR, tak potom TU. 

Ak máme záujem poznať názor aj p.Dušana Chreneka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku- tak je TU.

Mediácia je mimosúdne, alternatívne riešenie sporov. Podľa novely Zákona o mediácii môže riešiť aj spotrebiteľské spory. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov  stavuje podmienky zápisu právnickej osoby (v prípade mediácie to je mediačné centrum) do zoznamu  oprávnených právnických osôb na ich vlastnú žiadosť po splnení zákonom stanovených podmienok.  Na základe uvedeného predpokladám, že spotrebiteľské spory budú alternatívne riešiť hlavne zákonom stanovené 3 subjekty – bezplatne. U ostatných subjektov si spotrebiteľ môže vybrať len zo zapísaných subjektov ARS a za službu symbolicky, ale predsa platí. 

Ak ma chcete kontaktovať, nech sa páči >>> 

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>