Kniha mediácií = ?

Novela Zákona o mediácii (č.390/2015 Z.z. ktorým sa doplňa zákon č. 420/2004 Z.z.) platná od 1.1.2016 priniesla viacero zmien, jednou z nich je Kniha mediácií.  Táto novinka sa týka iba mediátora, alebo aj účastníkov mediácie ?  Poďme sa na  ňu spolu  pozrieť – táto na obrázku je skutočne moja.

mediácia, mediátor, kniha mediácií

         Moja kniha mediácií

Novela zákona o mediácii sa Knihe mediácií venuje v par. 4 + par.14 + prílohe č.2

V par. 4 odsek 2a) Zákona o mediácii je uvedených 10 povinností mediátora, jednou z nich je : ” viesť knihu mediácií a v rámci nej viesť prehľadnú evidenciu mediácií, ktoré vykonáva “. 

Par 14 :

  • ods.2 Začína mediácia uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácii opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov, aj súdu na účely súdneho konania.
  • ods. 4  Kniha mediácií je neprenosná, mediátorom vedená evidencia časovo usporiadaných zápisov o uzavretí dohôd o začatí mediácie a s tým súvisiacich zápisov o skončení mediácie; prílohou každého zápisu je mediátorom potvrdený odpis dohody o začatí mediácie. Knihu mediácií mediátor vedie v elektronickej podobe a listinnej podobe vo forme pevne zviazaného registra a obsahuje údaje podľa prílohy č.2 zákona. 
  • ods. 5  Kniha mediácií sa ukladá a vedie pre každý kalendárny rok samostatne a mediátor je povinný archivovať knihu mediácií v elektronickej podobe a listinnej podobe počas trvania zápisu mediátora v registri medátorov a päť rokov po vyčiarknutí z registra mediátorov. Vzor knihy mediácií ustanovuje príloha č. 2.
  • odst. 7  Mediátor je povinný ihneď a z dôležitých dôvodov, najneskôr pracovný deň nasledujúci po uzavretí dohody o začatí mediácie alebo po skončení mediácie vykonať zápis v knihe mediácií alebo požiadať o uloženie dohody alebo potvrdenia o skončení mediácie v registri listín. 

Príloha č. 2 k zákonu uvádza Vzor knihy mediácií a jej 9 častí :

kniha amediácií, mediácia, mediátor

1. Poradové číslo zápisu + 2.Presný dátum a čas zápisu + 3.Číslo dohody o začatí mediácie, dátum uzavretia dohody o začatí mediácie a jej trvanie + 4.Dátum a spôsob skončenia mediácie + 5. Presné označenie osôb zúčastnených na mediácii + 6.Presné označenie sporu, ktorý je predmetom medácie + 7. Výška dohodnutej odmeny mediátora + 8. Podpisy osôb zúčastnených na mediácii a podpis mediátora + 9. Poznámka

Z uvedeného zákonného prehľadu vyplýva, že Kniha mediácií sa týka hlavne mediátora v rámci nových zákonných povinností, ale týka sa aj osôb zúčastnených na mediácii – pretože v nej podpisujú prílohou zákona určené údaje.

Ak vás zaujíma téma mediácie, aktuality sledujte na mojej FB stránke TU >>>  

Mediácia hľadá riešenie, nie vinníka !

Ak chcete mať poruke základné informácie o mediácii, tu je môj ebook zdarma. Nazvala som ho “Na kávičke s Mediáciou alebo top 7 otázok pre Mediáciu” . Pozvala som Mediáciu na kávičku, aby nám zodpovedala na 7 najčastejších otázok o nej… pridáte sa ku kávičke s Mediáciou ?

Ak chcete mať poruke základné informácie o konfliktoch a spôsoboch ich riešenia, napísala som ľudskou rečou knihu na “ťažšiu tému” zvládania konfliktov. Je o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme = knižka je zvládaní konfliktov. Jej názov je “Kľuč od konfliktu “ – je tu aj pre Vás!dodkadanova, klucodkonfliktu

Ak chcete, ale neviete odpúšťať – tak pre vás píšem e-knihu “Viem odpustiť?“. Že odpustenie nijako nesúvisí s témou zvládania konfliktov? Možno budete prekvapení. Dám vám vedieť, keď bude knižka hotová !

Dodka Danová
Je nemožné žiť bez konfliktov – je rozumné naučiť sa ich zvládať! Pomáham ľuďom pomôcť si. Baví ma pomáhať ľuďom nájsť cestu von z hádok, svárov, konfliktov a sporov. Venujem sa konflikt manažmentu, som kresťanský kouč a autorka populárno-náučných knižiek o tom, čo nás v škole neučili a tak často to v živote potrebujeme. O zvládaní konfliktov je "Kľúč od konfliktu", a o odpustení je knižka "Viem odpustiť?". Ak vás zaujíma môj príbeh, tu je >>>